Słownik pojęć

Poniżej prezentujemy słowniczek pojęć architektonicznych jakim posługujemy się przy określaniu zakresu zlecenia, który pomoże  sprecyzować Państwa potrzeby i oczekiwania w stosunku do nas. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych w obiektach istniejących, należy sporządzić inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, dokumentującą stan istniejący. Jeśli przeprojektowaniu ulega instalacja elektryczna i sanitarna, konieczne jest również jej zinwentaryzowanie. Od sporządzenia w.w. inwentaryzacji można odstąpić w przypadku posiadania przez inwestora „starej” dokumentacji projektowej.
Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, rozbudowa i budowa budynku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów wymaga sporządzenia ekspertyzy technicznej. Standardowo jest to ekspertyza konstrukcyjna i w zależności od potrzeb badania geotechniczne gruntu, ekspertyza mykologiczna itd.

Podstawa prawna – Prawo Budowlane:

§ 204 ust. 5 Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.
§ 206. ust. 1. W przypadku, o którym mowa w § 204

ust. 5, budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.

O gustach się nie dyskutuje, dlatego też standardowo sporządzamy od 1 do 3 koncepcji obiektów, wnętrz i układów urbanistycznych, dla uzyskania jak najlepszego efektu i zadowolenia klienta.
Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest sporządzenie projektu budowlanego w 4 egzemplarzach, w skali 1:100 . Oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów.
Projekt wykonawczy sporządzany jest zazwyczaj po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nie jest on konieczny do rozpoczęcia budowy i jeśli wykonawca jest doświadczony a obiekt prosty, można go nie sporządzać. W przypadku obiektów skomplikowanych lub nietypowych zaleca się sporządzenie takiej dokumentacji. Wykonuje się ją szczegółowiej niż projekt budowlany, w skali 1:50 z detalami rozwiązań technicznych.
Specyfikacje stanowią zbiór wytycznych dla wykonawców. Określają praktycznie każdy aspekt wykonywanych prac, czyli jakich materiałów użyć, jak prowadzić prace, jakie błędy i odchyłki są dopuszczalne a jakie nie, według norm PN, ISO lub innych.
Każdy projekt przekłada się na wydatki. Dzięki kosztorysom można określić ich wielkość i poszukiwać oszczędności już na etapie projekotwania. Dla zamówień publicznych i na potrzeby przetargów sporządza się przedmiary, stanowiące podstawę do zaproponowania konkretnej oferty cenowej przez wykonawcę.